Referat generalforsamling Æ Skurrehat den 19. januar 2022

Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern

Referenter:​​ Peer Høgsberg og Fjord Josephsen

 

Der var 8​​ fremmødte og Carsten Mathiesen på mobilt medhør.

Fra bestyrelsen var der afbud fra Pernille Hansen.

Generalforsamlingen startede 19.10, da​​ vi havde tekniske udfordringer med forbindelsen til Carsten. Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage.

Generalforsamlingen afvikledes i en god, hyggelig og rar stemning. Formand Tage Madsen bød velkommen.

 

Referat ifølge dagsorden:

1.​​ Valg af dirigent og stemmetællere:

Som dirigent valgtes Ove Møberg. Det blev konstateret at generalforsamlingen var varslet rettidigt, og at stemmetællere ville blive valgt, hvis det blev nødvendigt. Det blev det ikke. Hvorefter forsamlingen gik over til punkt 2 på dagsordenen.

2. Formandens beretning:

Svampesæsonen​​ 

Sæsonberetningen er lavet ved at samle diverse indberetninger om sæsonen fra bestyrelsesmedlemmer og andre fra lokalafdelingen. 2021 var et godt svampeår i Vestjylland. Kantarellerne havde en lang givtig sæson fra juli måned til frosten kom sidst i november rapporteret fra Randbøl, Hejnsvig egnen og Vestjylland, og på flere ture fik deltagerne pæne portioner i kurvene. Karl Johan havde en lidt spredt forekomst, men en lang periode, og en enkelt oplevede et orgie i oktober. Brunstokket rørhat var sent fremme, men da den kom var der gode forsyninger, og punktstokket indigo-rørhat en lang sæson lidt nu og da.

Der er enkelte meldinger om blomkålssvamp, også fra flere af turene, ofte fundet under sitkagran. Almindelig pigsvamp kom sent i oktober og kunne samles i hele november ind til frosten kom sent i november. Tilbage er der kun at rapportere om tragtkantarel som kom sent, men til gengæld i store mængder.

I klithede og klitplantage var der klit-vokshat og okkergul fluesvamp fremme medio oktober

 

Peer Høgsberg og Hanne Grethe Kirk samlede mange af den fremragende farvesvamp blodrød slørhat, næsten altid sammen med tragtkantareller i Gøding Skov sidst i november. I Marbæk Plantage blev rødlig okkerporesvamp fundet på almindelig røn. I kanelslørhattegruppen fandtes lidt færre i 2021, men der var dog stedvis i unge ædelgranplantager cinnoberbladet- og gulbladet slørhat. Mange brunporesvamp og sortfiltet viftesvamp.

 

Ture

Der har været afholdt 15 ture i 2021 med deltagertal fra nogle få til ca. 30 deltagere pr. tur. Tre ture plus svampespisedagen på Bundsbæk Mølle blev aflyst pga.. covid 19. Tre svampebestemmelsesaftener på Bundsbæk Møllegård blev nærmest aflyst, da kun nogle få bestyrelsesmedlemmer var til stede, men de få deltagere havde det hyggeligt! Lokalafdelingen, Fjord Josefsen laver hvert år en tur til en kendt lokalitet med stenmorkler ved Ulfborg. Turen annonceres som en ad hoc tur, dvs. når stenmorklerne er fremme, i år den 25. april, tre uger før tidligere år.​​ 

 

Svampekursus for begyndere i Holstebro blev aflyst, da der kun var fire tilmeldte, men vi skal have undersøgt, om der er mere effektive måder at markedsføre kurset på, eller om der skal findes en anden/bedre måde at organisere kurset på.

 

Der var 8 svampeture til Rådensig Kær i Skjern Enge, et eng- og overdrevsområde som blev opkøbt af Naturstyrelsen i forbindelse med naturgenopretningen af Skjern Å dalen. Den centrale del af området, vest for P-pladsen, aldrig har været omlagt, mens andre delområder ikke er omlagt i de seneste ca. 20 år. Området er græsset af kreaturer. Vores undersøgelse skulle belyse forekomsten af svampe i området i forbindelse med Nationalpark/Naturnationalparkprojekt Skjern Å og den stod på fra oktober 2019 til november 2021 med i alt 15 ekskursioner til området med to til syv deltagere pr tur. I alt fandtes 35 arter, især mange gødningssvampe. Der blev fundet 9 forskellige vokshatte-arter, puppe-snyltekølle og i oktober 2019 flere eksemplarer af rønnerød huesvamp.​​ 

Medlemmer fra bestyrelsen deltog i bioblitz i Marbækområdet ved Ho Bugt den 14.-15 august.

 

Skjern Å Nationalpark/Naturnationalpark: Grøn Følgegruppe hvor Æ Skurrehat var repræsenteret af Inger Thamdrup er nedlagt, da forudsætningerne for at Skjern Å området kunne komme med ikke længere vurderes som en mulighed. Inger Thamdrup har deltaget i gruppens møder og øvrige arbejde, og afgivet et høringssvar til udvalget på foreningens vegne. Tak for indsatsen, som til tider har været ret omfattende.

 

Undersøgelsen af forekomsten af gul nøkketunge fortsætter med Inger Thamdrup som koordinator, og bestyrelsen har besluttet, at Rådensig Kær undersøgelsen følges op af en undersøgelse af klit-svampe i 2022, men den nærmere udformning af projektet er endnu ikke fastlagt.​​ 

 

Formandens beretning blev godkendt.

Efter beretningen blev der drøftet projekter:

Vi afslutter nu 2 projekter: Gul nøkketunge projektet og undersøgelsen af området ved Rådensig Kær.

Indenfor en måneds tid vil vi samle alt materiale herom og lægge op på​​ svampeivestjylland.

Vi blev enige om på sidste bestyrelsesmøde at starte et nyt projekt op, hvor vi koncentrerer​​ os om at fokusere på klitsvampe. Vi vil på næste bestyrelsesmøde afgrænse, hvordan vi vil definere​​ projektet og det foreslås at vi indhenter hjælp fra hovedbestyrelsen hertil.

Svampekurset i Holstebro bliver aflyst​​ i sin nuværende form, de vi ikke længere har​​ lokalerne til rådighed. ​​​​ Vi​​ vil arbejde på at​​ finde en anden løsning, så vi også i fremtiden kan afvikle svampekurser for medlemmerne. Tage foreslår at vi benytter Skovlund Naturskole i stedet.

 

3.​​ Fremlæggelse af regnskab​​ ved TL.

Kasserer Tina Larsen redegjorde for det revisor-godkendte regnskab.​​ Indestående per 31/12 2021 er 7.864,47 kr. Der er dog​​ efterfølgende​​ udbetalt​​ 1.505,97 kr. i forbindelse med diverse udgifter til IT-software i hele året 2021. Vi har dog et tilfredsstillende overskud på 6.358,50 kr.

Regnskabet sendes pr mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet godkendtes uden indsigelser​​ og lægges op​​ på hjemmesiden.

 

4. Behandling af indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

 

5. Budget for næste års aktiviteter:

Vi vil fastlægge de væsentligste aktiviteter for 2022 på næste bestyrelsesmøde.​​ 

Der kom et forslag om at invitere en svampekyndig mykolog eller lignende til et foredrag​​ eller som guide på en tur i vores område.​​ Et andet forslag var at afholde en svampefestival i efteråret.

 

6. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for 2 år,​​ samt​​ to​​ nye​​ medlemmer:

De fire medlemmer der alle modtager genvalg er:

Tage Madsen

Tina Larsen

Peer Høgsberg

Dina Møberg

 

Da vi desværre har mistet vores bestyrelsesmedlem Helmuth Andresen indtræder​​ 

1. suppleant Fjord Josephsen i hans sted.

Jonna Kabel Larsen udtræder som bestyrelsesmedlem.

 

7.​​ ​​ Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år:

Ingen modtog valg.​​ Bestyrelsen vil arbejde på at finde 2 suppleanter.

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:​​ Ove Møberg accepterede genvalg og blev genvalgt. Foreningen mangler p.t en revisorsuppleant.

 

9. Eventuelt:

Peer Høgsberg gjorde opmærksom på​​ tidsskriftet ”Myceliet nr. 20” fra november 2021.

I afsnittet ”Formelle krav til turledere” indføres der et krav om svampediplom for alle turledere.

Vi havde en samtale​​ om​​ konsekvenserne af det, og tager det op på næste bestyrelsesmøde.