Vedtægter

VEDTÆGTER FOR​​ Æ SKURREHAT 2016

 

§ 1. Navn og hjemsted​​ 

Stk. 1.​​ Foreningens navn er "Æ Skurrehat".​​ 

Stk. 2.​​ Æ Skurrehats hjemsted er Vestjylland1​​ omfattende følgende kommuner: Thisted, Morsø, Skive, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, Ikast-Brande, Billund, Varde, Esbjerg, Fanø og Vejen.​​ 

Stk. 3.​​ Æ Skurrehat er en lokalafdeling under Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens Fremme.​​ 

 

§ 2. Formål​​ 

Stk. 1. Æ Skurrehats formål er:​​ 

 • gennem ekskursioner og møder at udbrede kendskabet til svampe, herunder deres betydning for og placering i det økologiske kredsløb samt deres praktiske anvendelse,​​ 

 • at øge medlemskredsen i Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens Fremme i Vestjylland,​​ 

 • at arbejde for, at der i Vestjylland uddannes kvalificerede turledere med diplomprøve fra Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens Fremme,​​ 

 • at knytte svampeinteresserede sammen i et udviklende fællesskab.

 

§ 3. Medlemskreds​​ 

Stk. 1.​​ Alle medlemmer af Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens Fremme bosat i Vestjylland i de § 1 stk. 2. nævnte kommuner er automatisk medlemmer af Æ Skurrehat. Medlemmerne kan til enhver tid fravælge dette medlemskab.​​ 

Medlemmer af Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens Fremme​​ bosat​​ uden​​ for dette område kan tilmelde sig Æ Skurrehats mailnetværk.​​ 

Stk. 2.​​ Medlemmer af Svampeforeningen – Foreningen til Svampekundskabens Fremme​​ bosat​​ uden for kommuner nævnt i § 1 stk.2 kan anmode om optagelse ved henvendelse til Æ Skurrehats bestyrelse.

Stk. 3.​​ Medlemmer af Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens Fremme kan uanset bopæl deltage i Æ Skurrehats arrangementer.​​ 

 

§ 4. Generalforsamlingen​​ 

Stk. 1. Generalforsamlingen er Æ Skurrehats højeste myndighed.

Stk. 2. Medlemmer af Æ Skurrehat jf. § 3 stk. 1 er møde- og stemmeberettigede.​​ 

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af januar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel via Æ Skurrehats hjemmeside og/eller mailnetværk og/eller foregående års efterårsprogram.

Stk.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:​​ 

 • Valg af dirigent og stemmetællere.​​ 

 • Formandens beretning.​​ 

 • Fremlæggelse af regnskab.

 • Behandling af indkomne forslag.​​ 

 • Budget for næste års aktiviteter.​​ 

 • Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år.​​ 

 • Valg af en bestyrelsessuppleant for to år.2

 • Valg af en revisor og en revisorsuppleant, begge for et år.​​ 

 • Eventuelt.

 

Stk. 5.​​ Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generalforsamlingen.​​ 

Stk.6.​​ Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.​​ 

Stk. 7.​​ Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Skriftlige afstemninger ledes af dirigenten.​​ 

Stk. 8.​​ Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger, der afviger fra formålet i Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens Fremme. Dennes bestyrelse har til enhver tid vetoret overfor Æ Skurrehats generalforsamlings- og bestyrelsesbeslutninger, som måtte stride mod hovedforeningens formål.​​ 

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling​​ 

Stk. 1.​​ Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 20 % af Æ Skurrehats medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fem uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Medlemmerne kan til enhver tid henvende sig til bestyrelsen for at indhente mail-adresser over medlemskredsen.​​ 

Stk. 2.​​ Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er tre uger.​​ 

 

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.​​ Æ Skurrehats daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på otte medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer på sit første møde efter generalforsamlingen.

Jf. § 4 stk. 4 er bestyrelsens otte medlemmer og to suppleanter valgt af generalforsamlingen for to år ad gangen. Hvert år afgår og vælges således fire medlemmer og en suppleant.​​ 

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen.​​ 

Stk. 2.​​ Bestyrelsen leder Æ Skurrehat i overensstemmelse med gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger under hensyntagen til formålet for Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens fremme.​​ 

Stk. 3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

Stk. 4.​​ Bestyrelsen repræsenterer Æ Skurrehat overfor offentligheden herunder aftaler med lodsejere om ekskursioner, ansøgninger om diverse tilskudsmidler, kontakt til medierne samt kontakt til bestyrelsen for Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens fremme.​​ 

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan uddelegere opgaver af afgrænset karakter til andre medlemmer af Æ Skurrehat.

 

§ 7. Økonomi, regnskab og revision​​ 

Stk. 1. Æ Skurrehats regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.​​ 

Stk. 2.​​ Æ Skurrehat​​ opkræver​​ ikke særskilt kontingent​​ og baserer således sin økonomi på bevillinger fra Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens fremme, offentlige støttemidler samt deltagerfinansiering.​​ 

Stk. 3.​​ Deltagelse i Æ Skurrehats arrangementer er generelt gratis for alle medlemmer af Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens Fremme,​​ hvor et medlemskab betragtes som gældende for en husstand. Bestyrelsen kan dog ved særligt udgiftskrævende arrangementer fastsætte deltagerbetaling for medlemmer. For ikke-medlemmer fastsættes deltagerbetaling for de enkelte arrangementer af bestyrelsen.​​ 

Stk. 4.​​ Bestyrelsen er ansvarlig overfor tilskudsgivere med hensyn til anvendelse af bevilgede midler.​​ 

Stk. 5.​​ Bestyrelsen kan ikke optage lån eller påtage sig økonomiske hæftelser, der rækker ud over Æ Skurrehats formue på det aktuelle tidspunkt.​​ 

Stk. 6.​​ Bestyrelsen modtager ikke honorar.​​ 

Stk. 7.​​ Æ Skurrehats regnskab føres af kassereren.​​ 

Stk. 8.​​ Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

§ 8. Vedtægtsændringer

Stk. 1.​​ Disse vedtægter kan kun ændres med to tredjedels flertal af de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.​​ 

Stk. 2.​​ Vedtægtsændringerne træder i kraft fra den generalforsamling, hvor de er vedtaget.​​ 

 

§ 9. Opløsning af Æ Skurrehat

Stk. 1.​​ Hvis der på en ordinær generalforsamling ikke kan vælges bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor, som vedtægterne foreskriver, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis denne giver samme resultat, betragtes Æ Skurrehat som opløst.

Stk. 2. Den afgående bestyrelse har ansvar for afrapportering til bevilgende instanser og tilbageføring af ubenyttede bevilgede midler.​​ 

 

Stk. 3.​​ Råder Æ Skurrehat over værdier ud over disse, tilfalder de Svampeforeningen - Foreningen til Svampekundskabens Fremme.​​ 

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling 20.01 2016.

 

 

 

1

​​ I nogle sammenhænge er der behov for at kunne angive hjemstedet mere præcist. I sådanne tilfælde benyttes formandens hjemstedskommune som foreningens hjemsted.

2

 ​​​​ § 4 stk.4, pkt. 7: Ved første generalforsamling, hvor denne bestemmelse er gældende, vælges en suppleant for et år og en suppleant for to år.

 

1